ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Το Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 01/09-09-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με  την  απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 173/26.8.2020)  έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3628/31-8-2020), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος Μουσειολογίας  τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

1) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

2) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

3) Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (α) μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2, ή (β) μέσω εξετάσεων αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας που θα διεξάγονται από το Τμήμα.

4) Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ., η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

1) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος

2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με συνημμένα τα αποδεικτικά αυτού)

3) Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) το οποίο θα πρέπει να περιέχει ενδεικτικά τουλάχιστον τα παρακάτω:

  • Προτεινόμενο θέμα Διδακτορικής Διατριβής
  • Προβληματική του θέματος – τεκμηρίωση πρωτοτυπίας
  • Σκοποί, στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα.
  • Μεθοδολογία έρευνας
  • Αναμενόμενα αποτελέσματα
  • Ενδεικτική βιβλιογραφία.
  • Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βασικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
  • Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνωστικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

4) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

5) Αντίγραφα εργασιών, συμπεριλαμβανομένων αν υπάρχουν διπλωματικών εργασιών, που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

6)Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν  σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή διακρίσεις.

7) Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης ΔΔ από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

8) Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

9)Τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι. με τους/τις οποίους/οποίες ο/η Υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή σχέση.

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την εξέταση αίτησης αποτελεί η προηγηθείσα συνεργασία με τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα και η εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του/της.

Ο/η Υποψήφιος/ια μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.

Ο τρόπος  επιλογής  των υποψηφίων διδακτόρων  στο Π.Δ.Σ.  του τμήματος Μουσειολογίας ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3628/31-8-2020).

Τα δικαιώματα, οι πρόσθετες υποχρεώσεις του υποψηφίου διδάκτορα,  τα παραδοτέα και τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών, μνημονεύονται ρητά στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μουσειολογίας και αποτελούν προϋπόθεση για τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος.

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών και σχέδια εντύπων  εδώ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 1 Νοεμβρίου 2020

Οι αιτήσεις των υποψηφίων:

α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την παραπάνω ημερομηνία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

β. κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας  στο τηλέφωνο 2610962885 (ώρες 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  museolsecr@upatras.gr