Πολιτισμική θεωρία και μουσειακές σπουδές (MUS_100)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στον τομέα της πολιτισμικής θεωρίας. Θα παρουσιάσει τις αρχές και μεθόδους των Πολιτισμικών Σπουδών και θα εξοικειώσει τους φοιτητές με την υπάρχουσα θεωρητική συζήτηση στο χώρο της Μουσειολογίας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: (α) έχει κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Πολιτισμικής Θεωρίας, (β) έχει κατανοήσει τις αρχές και μεθόδους των Πολιτισμικών Σπουδών, (γ) έχει εξοικειωθεί με την υπάρχουσα θεωρητική συζήτηση στο χώρο της Μουσειολογίας και (δ) να έχει αντιληφθεί βασικά χαρακτηριστικά της σχέσης της Πολιτισμικής Θεωρίας με τη Μουσειολογία.
Περιεχόμενο
– Εισαγωγή στην πολιτισμική θεωρία
– Βασικές έννοιες και τάσεις
– Ιστορία της εξέλιξης της έννοιας του πολιτισμού
– Πολιτισμικές Σπουδές: μέθοδοι και αρχές
– Σύγχρονα ζητήματα στο χώρο των Μουσείων
Βασική βιβλιογραφία
Smith, P. (2006). Πολιτισμική θεωρία. Μία εισαγωγή. Εκδόσεις Κριτική.
McDonald, S. (Επιμ.) (2012). Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Πολιτιστικός Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Βερνίκος, Ν. & Δασκαλοπούλου, Σ. (2002). Πολυπολιτισμικότητα: Οι διαστάσεις της πολιτισμικής ταυτότητας. Εκδόσεις Κριτική.
Πούλιος, Ι. κ.ά. (Επιμ.) (2015). Πολιτισμική διαχείριση, τοπική κοινωνία και βιώσιμη ανάπτυξη. [ηλεκτρονικό βιβλίο]. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διαλέξεις
– Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Αξιολόγηση
– Τελική γραπτή εξέταση

 

Ιστορία, τυπολογίες και λειτουργίες των μουσείων (MUS_101)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα έχει στόχο να εισαγάγει τους φοιτητές στην «επιστήμη των μουσείων» και στα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρητική κατανόηση μέσω της ανάλυσης πραγματικών περιπτώσεων μουσείων που εικονογραφούν τα διαφορετικά είδη σύγχρονων μουσείων.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: (α) έχει αποδεδειγμένη γνώση της καταγωγής και της ιστορικής εξέλιξης του μουσείου ως θεσμού καθώς και του πεδίου της σύγχρονης μουσειακής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών, ηθικών, πολιτικών, οικονομικών πλαισίων, καθώς και του πλαισίου της πιστοποίησης, μέσα στα οποία λειτουργούν σήμερα τα μουσεία, πρωτίστως στην Ελλάδα αλλά και σε διεθνή περιβάλλοντα, (β) έχει την ικανότητα να αναφέρεται στους κυριότερους σταθμούς της ιστορικής εξέλιξης των μουσείων στην Ελλάδα και διεθνώς, (γ) έχει καλή γνώση των βασικών χαρακτηριστικών των μουσείων καθώς και των διαφορετικών τύπων μουσείων που συναντούμε σήμερα και του χαρακτήρα τους, (δ) συζητά και διατυπώνει κρίσεις σχετικά με την έννοια και τις λειτουργίες του μουσείου, (ε) κατανοεί τους ιστορικούς και μεταβαλλόμενους ρόλους του μουσείου και διακρίνει τα χαρακτηριστικά διαφορετικών κατηγοριών κοινού, (στ) είναι σε θέση να αναγνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των μουσείων στην Ελλάδα, (ζ) γνωρίζει την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος και είναι σε θέση να διακρίνει τις διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται, όπως μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων περιπτώσεων μουσείων, (η) έχει την ικανότητα να αντλεί, να επιλέγει και να αξιολογεί κριτικά την πληροφορία από διαφορετικές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών και του διαδικτύου, σχετικά με διαφορετικά γνωστικά πεδία και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες που συνδέονται με τη σύγχρονη μουσειακή πολιτική και πρακτική, και (θ) αναπτύξει ικανότητα αυτόνομης σκέψης και παράλληλα ομαδικής εργασίας, μέσω του συνδυασμού διαφορετικών διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στο μάθημα.
Περιεχόμενο
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία των μουσείων, τις τυπολογίες και τις λειτουργίες τους και παρέχει βασική γνώση σύγχρονων θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στην «επιστήμη των μουσείων» και στα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη των μουσείων, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική και διεθνή έρευνα και εμπειρία. Εξετάζει την καταγωγή των μουσείων και προτείνει μια ιστορική αναδρομή, από τις συλλογές-υπόβαθρο έρευνας του Μουσείου της Αλεξάνδρειας μέχρι το σύγχρονο μουσείο, χώρο παιδείας αλλά και ψυχαγωγίας. Παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους μουσείων και τις ιδιαιτερότητές τους· αναλύει τις βασικές λειτουργίες του σύγχρονου μουσείου, τον πολυδιάστατο ρόλο του στην κοινωνία και την ανάπτυξή της· εξετάζει τις διαφορετικές ομάδες κοινού του, αλλά και την έννοια του μουσειακού επαγγέλματος· διερευνά το σύνθετο πεδίο της Μουσειολογίας και τα διαφορετικά γνωστικά πεδία που εμπλέκονται στη μελέτη του μουσείου και των λειτουργιών του· παρουσιάζει βασικά ζητήματα διοίκησης και πιστοποίησης μουσείων, δίνοντας έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους στην Ελλάδα· εξοικειώνει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες της σύγχρονης Μουσειολογίας. Τα παραπάνω ζητήματα προσεγγίζονται όχι μόνο θεωρητικά αλλά και στην πράξη όπως αυτά αποκρυσταλλώνονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μουσείων οι οποίες αναλύονται διεξοδικά κατά την διάρκεια των μαθημάτων.
Βασική βιβλιογραφία
Οικονόμου, Μ. (2003). Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Εκδόσεις Κριτική.
McDonald, S. (Επιμ.) (2012). Μουσείο και Μουσειακές Σπουδές. Πολιτιστικό ‘Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς.
Desvallées, A. & Mairesse, F. (Επιμ.) (2014). Βασικές Έννοιες της Μουσειολογίας, Ελληνική Μετάφραση, Ελληνικό Τμήμα του ICOM.
Μπούνια, Α. & Γκαζή, Α. (Επιμ) 2012. Εθνικά Μουσεία στη Νότια Ευρώπη. Ιστορία και Προοπτικές. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διαλέξεις
– Εκπαιδευτικές επισκέψεις,
– Μικρές ατομικές (ή/και ομαδικές) εργασίες εξάσκησης
– Συζητήσεις άρθρων
Αξιολόγηση
– Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει: συγκριτική αξιολόγηση – ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων – ερωτήσεις σύντομης απάντησης (100%).
– Συνεκτιμάται η συμμετοχή στις ατομικές/ομαδικές ασκήσεις εξάσκησης

 

Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (MUS_102)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα στοχεύει στο να κατανοήσουν οι φοιτητές θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής, να αναπτύξουν δεξιότητες στη χρήση ενός υπολογιστικού συστήματος και των βασικών εφαρμογών που αφορούν στην επεξεργασία και στη μετάδοση δεδομένων και να εξοικειωθούν με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να: Περιγράφει βασικές έννοιες της Πληροφορικής, αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία, προσεγγίζει κριτικά σύγχρονα ζητήματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, διασυνδεει το περιεχόμενο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών με άλλες επιστήμες, επιλέγει κατάλληλα θεωρητικά σχήματα για την ερμηνεία φαινομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης, συναρτά τα φαινόμενα και τις εξελίξεις στο χώρο των ΤΠΕ με τις ευρύτερες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
Περιεχόμενο
– Ο υπολογιστής ως σύστημα: βασικές έννοιες της πληροφορικής (δεδομένα και πληροφορία, αναπαράσταση και επεξεργασία δεδομένων), περιγραφή της αρχιτεκτονικής του υπολογιστή (υλικό, δομή και λειτουργία ενός υπολογιστή, περιφερειακές συσκευές, είδη και κατηγορίες λογισμικού). Νέες τεχνολογίες όπως ταμπλέτες, επιπαλάμιοι υπολογιστές κ.α.
– Ο υπολογιστής ως εργαλείο: κύριες έννοιες και λειτουργίες βασικών εφαρμογών (λειτουργικό σύστημα, γλώσσες προγραμματισμού, εφαρμογές γραφείου, εφαρμογές επικοινωνίας κ.α.).
– Ο υπολογιστής στην κοινωνία: επισκόπηση και κριτική αξιολόγηση των εφαρμογών πληροφορικής στο σύγχρονο κόσμο, με αναφορές σε τεχνολογίες υπερμέσων και πολυμέσων και στον Κυβερνοχώρο. Διερεύνηση της τρέχουσας πρακτικής εισαγωγής των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή. Ζητήματα ασφάλειας, πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιωτικότητας.
Βασική βιβλιογραφία
Beekman, Β. & Beekman, G. (2015). Εισαγωγή στη Πληροφορική. Εκδόσεις Γκιούρδας.
Evans A., Martin, K. & Poatsy, M.A. (2014). Εισαγωγή στην Πληροφορική (Pearson). Εκδόσεις Κριτική.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διαλέξεις
– Εργαστηριακή διδασκαλία
– Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων με χρήση διαδεδομένων εφαρμογών
Αξιολόγηση
– Γραπτή τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
– Προαιρετική εργασία (έως και 10% επιπλέον στην τελική βαθμολογία)

 

Εισαγωγή στην Ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου (MUS_103)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών σε θέματα της πρώιμης ιστορίας της αρχαιότητας. Εξοικειώνει τους φοιτητές/φοιτήτριες με θέματα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας, καθώς επίσης με ζητήματα θεσμών και με θρησκευτικά και πολιτιστικά φαινόμενα.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα: (α) έχει κατανοήσει τα βασικά ιστορικά γεγονότα και τα σύνθετα φαινόμενα της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, (β) εντοπίζει και αναλύει τις αλλαγές-εξελίξεις της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου σε επίπεδο πολιτειακό, κοινωνικό, οικονομικό και θρησκευτικό, (γ) μπορεί να τοποθετεί τις εξελίξεις αυτές στο ιστορικό τους πλαίσιο και να τις ερμηνεύει και (δ) έχει γνώση των βασικών πρωτογενών πηγών της ιστορικής περιόδου και των μεθόδων με τις οποίες τις προσεγγίζουμε.
Περιεχόμενο
– Η εμφάνιση της πόλεως ως μορφής πολιτειακής οργάνωσης
– Ο κόσμος των ομηρικών επών
– Ο αποικισμός
– Το φαινόμενο της τυραννίας
– Η Αθήνα και η Σπάρτη: η πολιτική τους οργάνωση
– Η επέκταση του βασιλείου των Λυδών και εν συνεχεία των Αχαιμενιδών και οι συνέπειες για τον αρχαϊκό κόσμο
– Τα Μηδικά
– Η Πεντηκονταετία
– Η Αθηναϊκή Ηγεμονία
– Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, η ηγεμονία της Σπάρτης και στη συνέχεια των Θηβών και ο ρόλος του Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας
Βασική βιβλιογραφία
Lefevre, F. (2016). Η Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
Mosse, C. & Schnapp-Gurbeilllon, A. (2010). Επίτομη ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Εκδόσεις Παπαδήμας.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διάλεξη
– Χρήση οπτικοακουστικών μέσων
Αξιολόγηση
– Τελική γραπτή εξέταση

 

Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης (MUS_104)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-ές να γνωρίσουν βασικές έννοιες του πεδίου της Ιστορίας της Τέχνης και ιδιαίτερα της ιστορίας των εικαστικών τεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική), να αναγνωρίζουν τη φύση, τα χαρακτηριστικά και καλλιτέχνες εικαστικών ρευμάτων κυρίως της ευρωπαϊκής και ελληνικής παράδοσης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και να αντιλαμβάνονται την ιστορικότητα του αισθητικού ιδεώδους.
Περιεχόμενο
Τέχνη και αισθητική, βασικές έννοιες της ιστορίας της τέχνης, η τέχνη στην προϊστορία (η περίπτωση του σπηλαίου Lascaux), αρχαιοελληνική τέχνη, βυζαντινή τέχνη, από την αναγέννηση ως το ροκοκό, ιμπρεσιονισμός και μετα-ιμπρεσιονισμός, η μοντέρνα τέχνη, η σχολή του Μονάχου, σύγχρονη ελληνική τέχνη.
Βασική βιβλιογραφία
Jason, H.W. & Jason A.F. (2011). Ιστορία της Τέχνης. Η δυτική παράδοση. Εκδόσεις Ίων.
ΙΤΥ (2002). Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Παγκόσμια και ελληνική ζωγραφική. Μικρόκοσμοι Αβακίου.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διαλέξεις
– Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
Αξιολόγηση
– Γραπτή τελική εξέταση
– Ατομική ή ομαδική εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών (προαιρετικά)

 

Εισαγωγή στις φυσικές Επιστήμες Ι (MUS_105)

Μαθησιακά αποτελέσματα
Το μάθημα δίδει την ευκαιρία στις/στους φοιτήτριες/-τές να εξοικειωθούν με αντικείμενα, γεγονότα, φαινόμενα, έννοιες, μεθόδους καθώς και το πολιτισμικό περιεχόμενο των φυσικών επιστημών. Η εξοικείωση των φοιτητριών/-ών με αυτά τα θέματα θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν στοιχεία επιστημονικής καλλιέργειας τα οποία είναι απαραίτητα στην εκλαΐκευση και τη δημόσια κατανόηση των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας.
Περιεχόμενο
Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής: (α) Τι είναι αυτό που το λέμε επιστήμη, (β) Ιδιότητες της ύλης: στερεά, υγρά, αέρια, (γ) Θερμικά φαινόμενα. (δ) Επιστήμη και Τεχνολογία Δεν πρόκειται για μια προσέγγιση των φυσικών επιστημών η οποία βασίζεται σε παραδοσιακούς τομείς όπως η Μηχανική, Θερμότητα κλπ, αλλά δομείται στη βάση ευρέων και, ενίοτε, δια-κλαδικών θεματικών ενοτήτων οι οποίες αφ’ ενός συσχετίζονται με ποιοτικά εννοιολογικά πλαίσια και βασικές αρχές της φύσης των φυσικών επιστημών και αφ’ ετέρου παρουσιάζουν κοινωνικό ενδιαφέρον.
Βασική βιβλιογραφία
Hewitt, P. (2004). Οι έννοιες της φυσικής. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
Κουμαράς, Π. (2015). Μονοπάτια της σκέψης στον κόσμο της Φυσικής. Εκδόσεις Gutenberg.
Μέθοδοι διδασκαλίας
– Διαλέξεις της/του διδάσκουσας/-ντος
– Επισκέψεις σε χώρους διάδοσης των φυσικών επιστημών
Αξιολόγηση
– Τελικές γραπτές εξετάσεις.
– Εκπόνηση μικρής ερευνητικής εργασίας [Προαιρετικά]