Γεώργιος Παναγιωτόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσειολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόεδρος Τμήματος Μουσειολογίας