ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Το Τμήμα Μουσειολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017  και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών , (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3628/31-8-2020) αποφάσισε,  με την υπ’ αριθμ. 01/09-09-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, να προκηρύξει θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, δημοσιεύοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Με την  εν λόγω πρόσκληση, προσκαλεί ενδιαφερόμενες/ους να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προκειμένου να διαμορφώσουν ερευνητικές προτάσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 1 Νοεμβρίου 2020

Οι αιτήσεις των υποψηφίων:

α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την παραπάνω ημερομηνία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

β. κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Αναλυτικά η προκήρυξη , ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών και τα συναφή έντυπα στο site ( http://museology.upatras.gr/ ) του τμήματος .

 (Διδακτορικές Σπουδές)

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Μουσειολογίας  στο τηλέφωνο 2621020890 (ώρες 09:00-13:00) ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  museolsecr@upatras.gr.

http://museology.upatras.gr/